Smartcards

Smartcards Có 12 sản phẩm

0 Đánh giá(s) 

Tốc độ xi rất nhanh cho lớp vàng cứng

0 Đánh giá(s) 

Xi tốc độ nhanh sử dụng trong dây chuyền liên tục

0 Đánh giá(s) 

Không chứa ammoniac và clo

0 Đánh giá(s) 

Tốc độ xi nhanh cho lớp xi vàng trung tính chọn lọc

0 Đánh giá(s) 

Optimal results with perfect price/performance ratio

0 Đánh giá(s) 

Customized electrode production with pure platinum

0 Đánh giá(s) 

Conflict free gold

0 Đánh giá(s) 

High-speed electrolyte for reel-to-reel plating

0 Đánh giá(s) 

Bright silver electrolyte for technical applications

0 Đánh giá(s) 

The fine silver high-speed electrolyte

0 Đánh giá(s) 

Lớp xi bạc bóng