Máy tạo mẫu 3D Pico2 hoàn hảo trong tạo mẫu nha khoa, kim hoàn

Máy tạo mẫu 3D hay máy in 3D Pico 2 là sản phẩm của Asiga, một sản phẩm được các phòng lab, phòng nha khoa, ngành kim hoàn trên toàn thế giới tin tưởng và sử dụng.