THÔNG TƯ SỐ 22/2013/TT-BKHCN QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀNG, TRANG SỨC

Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định...